Välj Waldorf!

Det kan finnas många olika anledningar att välja Waldorfskola, men ibland kan det vara bra att fokusera på några av de bästa för att bli extra tydlig. Här har vi samlat 11 anledningar till att välja Waldorfskola, hämtade ur en skrift av Steinerskoleforbundet i Norge.

1. Mål: att skapa livslång lust att lära

Waldorfskolan har ambitiösa kunskapsmål för varje enskild elev. Samtidigt är det pedagogiska syftet långsiktigt; skapa livslång lust att lära genom engagemang, nyfikenhet och förundran.

All kunskap öppnar dörrarna till ny kunskap som i sin tur väcker lust hos eleven att gå vidare.

2. Eleverna möter fördjupning som arbetsform

Waldorfskolan vill förmedla kunskap om ekologiska, kulturella och globala sammanhang. Så pass stora koncept uppnås bäst genom fördjupning som arbetsform.

Arbetsformen är till viss del periodundervisning, d v s att klassen under ett antal veckor två timmar varje morgon studerar samma ämne.

Genom detta får eleverna sammanhängande tid att fördjupa sig och utveckla förmåga till koncentration och till att tränga in i lärostoffet.

3. Läroplanen återspeglar barnets utveckling

Undervisningen är anpassad på flera olika nivåer; bl a ska lärostoffet möta behov som eleverna har i olika åldersstadier.

Läraren förmedlar stoffet muntligt, med stor inlevelse och i nära kontakt med eleverna. Det stimulerar eleverna att meduppleva och förbinda sig med innehållet och leder till att olikheter i förmågan att uppfatta stoffet blir mindre avgörande för deltagandet.

4. Fortlöpande återkoppling och dialog

Waldorfskolan återkopplar till elevens arbete fortlöpande under året. Vid sidan av terminsvis återkommande samtal med föräldrarna och eleven sammanfattas resultatet i det årliga läsårsbrevet. I läsårsbrevet finns information om elevens kunskapsnivå i de olika ämnena. I detta dokument förmedlas också klasslärarens tankar om elevens utveckling och skolsituation.

Dessa former av återkoppling är en viktig del av det pedagogiska arbetet för att skapa goda utvecklingsprocesser.

5. Tre kunskapsfält: teori, hantverk och konst

De tre kunskapsfält som eleverna möter i en Waldorfskola är teori, hantverk och konst. Dessa tre områden kännetecknar alla stadier, bl a utifrån en önskan om att eleverna senare fritt ska kunna välja vidareutbildning och yrke med insikt i olika alternativ.

6. Konst är ett förhållningssätt

Konst är inte i första hand något ämne i Waldorfskolan, utan ett förhållningssätt som genomtränger alla ämnen. När eleverna har mött stoffet genom berättelser får de ”återberätta” genom att teckna, skriva, modellera, göra ett skådespel, göra handarbeten etc.

En konstnärlig och hantverksmässig bearbetning av lärostoffet inbegriper många sidor hos eleven och gör att lärostoffet blir levande på ett personligt sätt och anpassat till varje elev.

7. Goda lärprocesser tillåter risktagande

Eleven behöver inspiration till att öva, göra misstag och försöka igen. Waldorfskolan ger utrymme för sådana processer i alla ämnen.

Genom regelbundna uppvisningar på skolans scen övas eleven i att framföra något för andra och att själv närvara vid andras framträdanden. På så sätt blir övande, misstag och förbättring en självklar del av klassgemenskapen runt eleven. Detta stimulerar inlärningen och utvecklar respekt och förståelse för egna och andras lärprocesser.

8. Läraren befinner sig i ständig utveckling

Waldorfpedagogiken innebär att också läraren befinner sig i en ständigt pågående utvecklingsprocess.

Eftersom läraren måste arbeta fram stoffet med hjälp av konstnärliga former som berättelser, teckningar, musik, modellering etc, utvecklar läraren sig själv tillsammans med eleven.

Denna arbetsform ger också läraren inspiration i arbetet.

9. Jämlikhet och ömsesidig respekt

Eleverna möter redan från första dagen en skola där alla, lärare och elever, är jämlika.

Klasslärarna har ett speciellt ansvar som bl a innebär att de varje dag möter eleverna i klassrumsdörren med personlig handhälsning och individuellt bemötande. Att elever och lärare möts på samma nivå står inte i motsättning till lärarens tydliga ledarskap och ansvar gentemot klassgemenskapen och elevgruppen.

10. Waldorfskolan är ett kulturcentrum

Waldorfskolan är mer än en undervisningsinstitution. Den är även ett kulturcentrum där man arbetar med konst, musik, skådespel och marknader – något som också kommer familjer och det omgivande samhället till del.

Det är inte bara elever och lärare som engagerar sig i Waldorfskolan. Även föräldrar kan – om de så önskar – fördjupa sitt engagemang genom deltagande i olika evenemang; i marknader, orkestrar etc, samtidigt som de på så sätt närmare lär känna sina barns skola.

11. Pedagogiken är levande

Läroplanen och kunskapsmålen för varje årskurs utgör ramen, men är inget färdigt recept. Varje lärare anpassar sitt arbete individuellt till sina elever och sin klass. Så utformas undervisningen av människorna som möts i klassrummet och blir skapande, personlig och i ständig förnyelse – vi kallar det levande pedagogik.

Inlägget är baserat på skriften 11 gode grunner til å velge Steinerskolen som är producerad av Steinerskoleforbundet i Norge och översatt av Waldorfskolefederationen i Sverige.