Fritids

Fritids

På eftermiddagen behöver många barn en trygg och hemlik plats att komma till. Vårt fritids ligger i skolhusets bottenvåning. Det förenklar samarbetet mellan skola och fritids och medför många fördelar. Vi arbetar för att stärka barnens självförtroende som individer och grupp. Verksamheten bygger på fri lek. Den fria leken ger barnen tillfälle att utveckla fantasi och kreativitet. Leken lär också barnen att samarbeta, samt ger dem möjligheter att lösa konflikter och pröva sig själva gentemot andra. Vi lägger stor vikt vid att lära barnen hantera konflikter, känna empati och respekt för andra. Som ett komplement till den fria leken finns aktiviteter av olika slag som genomförs i syfte att stärka gruppsammanhållningen eller för att träna samarbete.

Vi strävar efter att servera barnen ett näringsrikt, ekologiskt mellanmål. När vädret tillåter äter vi mellanmålet ute. Vi har glädjen att ha skog och berg i vår närmiljö, där barnen kan leka och komma nära naturen.

Vill ni ställa ert barn i kö hos oss använder ni följande länk

mail Fritids: fritids@martinaskolan.se

Fritids- och förskoleavgifter

Fr. o. m läsåret 2017 skickas en blankett hem på fritids- förskoleavgiften för hela terminen. Avgiften debiteras en månad i förväg. Martinaskolan tillämpar maxtaxa när det gäller avgift för fritids- och förskoleverksamheten. Maxtaxa innebär att avgift betalas under årets alla månader och att avgiften räknas ut enligt nedanstående uppställning. Högsta bruttoinkomst (inkomst före skatt) per månad som avgift räknas på är 47 490 kr.

Maxtaxa: Barn 1: 950 kr eller max 2 % av familjens samlade bruttoinkomst per månad (är barnet under 3 år räknas 1 425 kr eller 3 %). Barn 2: 475eller max 1 % av familjens samlade bruttoinkomst per månad. Barn 3: 475 kr eller max 1 % av familjens samlade bruttoinkomst per månad.

Som barn 1 räknas det yngsta barnet oavsett vilken verksamhet det finns i , kommunal eller friskala, förskola eller fritidsverksamhet. Det är viktigt att ni anmäler om det finns yngre syskon i annan verksamhet, t exs förskola, familjedaghem etc., annars räknas det barn som finns på Martinaskolan automatiskt som barn 1 och debiteras den högsta avgiften.

Vid gemensam vårdnad och växelboende räknas avgiften ut på båda hushållens bruttoinkomst. Fritidsavgiften betalas i förskott. T ex skall februari månads avgift betalas innan 31 januari.

Förskole- och fritidsavgiften betalas till Bg 185-3035.

Obetalda fritidsavgifter kommer efter påminnelse att skickas till inkasso.

Varje termin ska en ny inkomstuppgift  fyllas i och lämnas till förskole-,  fritidspersonal eller till Elisabeth på expeditionen. Glöm inte att bifoga kopia av anställningsavtal, försäkringsbesked etc. som styrker den anmälda inkomsten. Om inkomsten ändras är föräldrar/vårdnadshavare skyldig att omgående anmäla detta till skolan för att rätt avgift skall debiteras.