SKOLHÄLSOVÅRDENS INFO HT 2016

Skolhälsovården har till uppgift att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården är förebyggande, omfattar hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.

 

 Förskoleklass; Journaler rekvireras från BVC till skolhälsovården.

Det är därför viktigt för skolhälsan att få in uppgifter på vilken BVC barnet har gått på! Hälsouppgiftblanketter skickas hem till föräldrar.

De återlämnas till lärare ifyllda – i eller utan kuvert – för överlämnande till skolhälsovården.

Ett hälsobesök till skolsköterska och ett besök till skolläkare (förälder med barn) kan bokas in för de barn som har behov av detta i FK. I annat fall så erbjudes besök i åk 1.

Vi kontrollerar längd, vikt, BMI, syn, rygg, genomför hälsosamtal samt går igenom rekommenderade grundvaccinationer.

 

Syntest kommer att ske under FK läsåret.

Förskoleläraren genomför rit- och klippuppgifter individuellt med barnen och besvarar frågor i ett formulär. Föräldrar och lärare går igenom formulär tillsammans.

Förälders medgivande – påskrift behövs för överlämnande till skolhälsovården.

 

Åk 1: Skolläkare samt skolsköterskebesök med elev samt vårdnadshavare bokas in. Eventuellt kontrolleras tillväxt före detta tillfälle. Vi kontrollerar längd, vikt, BMI, syn, rygg, genomför hälsosamtal samt går igenom rekommenderade grundvaccinationer. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund erbjudes och ges vid samma tillfälle som skolläkarundersökningen.

 

Audionom genomför hörseltest under ÅK 1 läsåret. 

Onsdag den 14 december kl 9,30 kommer audiolog Kirsti till Martinaskolan.

 

Åk 2; Erbjudande om mässling påssjuka och röda hund vaccination för de som ej tagit vaccinationen tidigare – se ovan åk 1.  Hörseltest erbjudes om ej genomförd i åk 1. Kontrollelever.

 

Åk 3; Erbjudande om mässling påssjuka och röda hund vaccination för de som ej tagit vaccinationen tidigare – se ovan åk 1.  Hörseltest erbjudes om ej genomförd i åk 1. Kontrollelever.

 

Åk 4; Individuellt hälsosamtal med elev. Hälsouppgift ifylles av elev samt vårdnadshavare, vikt, längd, BMI, rygg, syn – kontroll av vaccinationsstatus.

Erbjudande om mässling påssjuka och röda hund vaccination för de som ej tagit vaccinationen tidigare – se ovan åk 1.  Hörseltest erbjudes om ej genomförd i åk 1.

 

ÅK 5 ; Kontrollelever.

 

Åk 6 ;Hälsosamtal/undersökning. Erbjudande om vaccination mot HPV för flickor, vaccinationen ska ges med 6 månaders mellanrum. Rekvisitioner skickas med hem till vårdnashavare för tillstånd.

Tacksam för återlämnande av dessa med svar och påskrift snarast efter de delats ut.

 

Åk 7 ; Kontrollelever.

 

Åk 8 ; Hälsosamtal, hälsodeklaration ifylles av elev samt vårdnadshavare / undersökning inkl färgseende. Vaccinationserbjudande av difteri, stelkramp, kikhosta. Rekvisitioner skickas med hem till vårdnashavare för tillstånd. Tacksam för återlämnande av dessa med svar och påskrift snarast efter de delats ut. Vaccinationstider kommer att lämnas så snart skolläkare gjort vaccinations ordination/plan för eleverna.

Vaccination kommer att erbjudas under VT 2017.

 

Åk 9 ; Kontrollelever.

 

Har familjen pälsdjur? Tänk på att tvätta händerna efter kontakt, många är allergiska!

Tänk på att allergen kan finnas kvar i kläderna.

 

Göteborgs Stad ;

Förbjudet med nötter, jordnötter mandel och sesam.

Det är förbjudet att ta in och att servera nötter, jordnötter, mandel och sesam i skolorna och förskolorna i Göteborg. Förbudet gäller alla lokaler, hela dygnet och alla veckans dagar. Detta för att nötter, jordnötter och sesam kan utlösa svåra och livshotande reaktioner hos den som har allergier. Risken att förväxla nötter med mandel i mald och hackad form är stor, därför gäller förbudet även mandel.

Skolsköterskemottagning; Onsdagar. Ring före om du vill boka tid! SKOLSKÖTERSKA når du på telefon onsdag kl 12,30-14 men du är välkommen att ringa när du vill och lämna meddelande med namn och telefonnummer, jag ringer åter så snart som möjligt. Skolskötersketjänsten är 40 % vilket innebär 16 timmar per vecka under HT 2016. 

Har Ditt barn behov av egenvård pga exv diabetes, allergier-överkänslighet eller annat – boka då ett möte med ansvariga pedagoger där du som förälder kan visa hur exv akutmedicinering hanteras. Det finns ett dokument som heter Egenvård – Läkemedel som ska fyllas i av förälder i samråd med ansvarig läkare för barnet. Barnet kan ha medicinen i sin ryggsäck – eller i skåp på skolan – tillsammans med informationen. Denna information bör även finnas i skåp/låda/pärm i klassrum, lärarrum, gymnastiksal, skolsköterskemottagning samt i skolkök och vid utflykter. All personal inklusive vikarier ska veta vilka barn som har egenvårdsmedicinering samt var medicin förvaras och information runt hantering av denna. Foto ska finnas på dokumentet.

Margareta Svenungsson

Skolsköterska

skolskoterskan@martinaskolan.se

skolhälsovård mbl 0706-67 75 58

Martinaskolan

 

 

 

Affisch Förbjudet med nötter, jordnötter mandel och sesam.

http://goteborg.se/wps/wcm/connect/c42409df-89cf-4b3b-84dd-69baf069cfdf/N%C3%B6tallergi+skola+och+f%C3%B6rskola+affisch+2016.pdf?MOD=AJPERES