SKOLHÄLSOINFO HT 2019-VT 2020

Förskoleklass;
Journaler kommer att rekvireras från BVC – Barnavårdscentral –  till skolsköterska, SHV – Skolhälsovården.
Det är därför viktigt för SHV att få in uppgifter från vårdnadshavare  vilken BVC barnet har gått på!

Det sista besöket på BVC sker vanligtvis då barnet är ca 6 år,
då erbjuds även en vaccination. Barnet skrivs ut från BVC och skrivs in i SHV.

Dokument med denna fråga – var barnet gått på BVC – lämnas ut till vårdnadshavare
tillsammans med hälsouppgiftsblanketter. Dessa dokument återlämnas till lärare eller i
skolsköterskepostlådan utanför expeditionen ifyllda – i eller utan kuvert – för överlämnande till*
skolsköterska, SHV.

Syntest samt vikt- och längdkontroll kommer att ske under Fskk-läsåret.

Ett hälsobesök till skolsköterska och skolläkare (vårdnadshavare med barn) kan bokas in för de barn
som har behov av detta i Fskk. Kontakta skolsköterska om du som vårdnadshavare önskar detta.

I annat fall erbjudes hälsobesök i åk 1. Då kontrolleras längd, vikt, BMI, syn, rygg, genomförande
avhälsosamtal samt vi går igenom rekommenderade grundvaccinationen.
Förskoleläraren genomför rit- och klippuppgifter individuellt med barnen och besvarar frågor i ett formulär.
Förskolelärare visar materialet för vårdnadshavare som får ge sitt skriftliga godkännande till att dokumentet
lämnas över till skolsköterska, SHV.

Åk 1:
Skolläkar samt skolsköterskebesök med elev samt vårdnadshavare bokas in.

Vi börjar med dessa skolläkarbesök under hösten – boka via sms eller e post!

Vårdnadshavare kommer tillsammans med sitt barn.?

Eventuellt kontrolleras tillväxt före detta tillfälle.
Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund nr 2 erbjudes (nr 1 om den ej givits tidigare, den erbjudes på
BVC då barnet är 18 månader) och ges vid samma tillfälle
som skolläkarundersökningen eller möjligen vid annat tillfälle på en ”vaccinationsdag”.

Rekvisitioner skickas med hem till vårdnashavare för tillstånd.
Tacksam för återlämnande av dessa med svar och påskrift snarast efter de delats ut.

Audionom genomför hörseltest under ÅK 1 läsåret.

Åk 2;
Kort hälsoundersökning, tillväxt, vb syn och rygg.
Erbjudande om mässling påssjuka och röda hund vaccination för de som ej tagit vaccinationen tidigare
– se ovan åk 1.
Hörseltest erbjudes om ej genomförd i åk 1.
Kontrollelever.

Åk 3;
Erbjudande om mässling påssjuka och röda hund vaccination för de som ej tagit vaccinationen tidigare
– se ovan åk 1.
Hörseltest erbjudes om ej genomförd i åk 1.
Kontrollelever.

Åk 4;
Individuellt hälsosamtal med elev.
Hälsouppgift ifylles av elev samt vårdnadshavare, vikt, längd, BMI, rygg, syn – kontroll av vaccinationsstatus.
Erbjudande om mässling påssjuka och röda hund vaccination för de som ej tagit vaccinationen tidigare
– se ovan åk 1.
Hörseltest erbjudes om ej genomförd i åk 1.

Åk 5;
Kontrollelever.

Åk 6;
Hälsosamtal/undersökning.
Erbjudande om HPV vaccination för flickor, vaccinationen ska ges med minst 6 månaders mellanrum.
Rekvisitioner skickas med hem till vårdnadshavare för tillstånd.
Tacksam för återlämnande av dessa med svar och påskrift snarast efter de delats ut.
Vaccinationstider kommer att lämnas så snart skolläkare gjort vaccinations ordination/plan för eleverna.

Åk 7;
Kontrollelever.

Åk 8;
Kan ske under HT 19 eller VT 20
Hälsosamtal, hälsodeklaration ifylles av elev samt vårdnadshavare.
Hälsoundersökning inkl färgseende.
Vaccinationserbjudande av difteri, stelkramp, kikhosta.
Rekvisitioner skickas med hem till vårdnadshavare för tillstånd.
Tacksam för återlämnande av dessa med svar och påskrift snarast efter de delats ut.
Vaccinationstider kommer att lämnas så snart skolläkare gjort vaccinations ordination/plan för eleverna.

Åk 9;
Kontrollelever.

Övrigt;
Har familjen pälsdjur?
Tänk på att tvätta händerna efter kontakt, många är allergiska!
Tänk på att allergen kan finnas kvar i kläderna.

Göteborgs Stad ;

Förbjudet med nötter, jordnötter mandel och sesam.
Det är förbjudet att ta in och att servera nötter, jordnötter, mandel och sesam i skolorna och förskolorna i Göteborg. Förbudet gäller alla lokaler, hela dygnet och alla veckans dagar. Detta för att nötter, jordnötter och sesam kan utlösa svåra och livshotande reaktioner hos den som har allergier. Risken att förväxla nötter med mandel i mald och hackad form är stor, därför gäller förbudet även mandel.

Skolsköterskemottagning;
Skolsköterska kommer i första hand att genomföra basprogram.

Du är välkommen att ringa eller sms a när du vill och lämna meddelande med namn och telefonnummer,
jag ringer åter så snart som möjligt.

Mobilnummer 0706 67 75 58

E posta gärna skolskoterskan@martinaskolan.se

Måndag och/eller tisdag är de dagar som skolsköterska mestadels finns på plats, dagar kan dock bytas ut.

Har Ditt barn behov av egenvård pga exv diabetes, allergier – överkänslighet eller annat –
boka då ett möte med ansvariga pedagoger inklusive rektor där du som förälder kan visa hur exv akutmedicinering hanteras.

Det finns ett dokument som heter Egenvårdplan – Läkemedel som ska fyllas i av förälder i samråd med ansvarig läkare för barnet och lämnas till ansvarig pedagog på skolan.

Dokumentet ska skrivas under av rektor och ansvarig pedagog.

Barnet kan ha medicinen i sin ryggsäck/väska – eller i skåp på skolan – tillsammans med informationen.
Medicin ska tas med vid utflykt.

Denna information bör även finnas i skåp/låda/pärm i klassrum, lärarrum, gymnastiksal, skolsköterskemottagning samt i skolkök och vid utflykter.

All personal inklusive vikarier ska veta vilka barn som har egenvårdsmedicinering samt var medicin förvaras och information runt hantering av denna.
Foto ska finnas på dokumentet.
Egenvårdsdokument förnyas minst en gång per år.
Vårdnadshavare ska kontrollera att mediciner ej är utgångna i tid.

Mvh

Margareta Svenungsson
Skolsköterska
Martinaskolan