SKOLHÄLSOINFO HT 2017 – VT 2018

 

‘Skolhälsovården har till uppgift att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.

Skolhälsovården är förebyggande, omfattar hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.’

 

Förskoleklass;

HT 17

Journaler kommer att rekvireras från BVC till skolhälsovården.

Det är därför viktigt för skolh��lsan att få in uppgifter på vilken BVC barnet har gått på!

Hälsouppgiftblanketter skickas hem till vårdnadshavare,

de återlämnas till lärare ifyllda – i eller utan kuvert – för överlämnande till skolhälsovården.

 

Syntest.

 

Förskoleläraren genomför rit- och klippuppgifter individuellt med barnen och besvarar frågor i ett formulär. Vårdnadshavare och lärare går igenom formulär tillsammans.

Vårdnadshavare medgivande behövs för överlämnande till skolhälsovården.

 

Ett hälsobesök till skolsköterska och ett besök till skolläkare (vårdnadshavare med barn) 

kan bokas in för de barn som har behov av detta i FK.

I annat fall så erbjudes besök i åk 1. 

Vi kontrollerar längd, vikt, BMI, syn, rygg, genomför hälsosamtal samt går igenom rekommenderade grundvaccinationer, bl a.

 

 

Åk 1:

HT 17

Skolläkare samt skolsköterskebesök med elev samt vårdnadshavare bokas in.

Eventuellt kontrolleras tillväxt före detta tillfälle.

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund erbjudes och ges vid samma tillfälle som skolläkarundersökningen eller möjligen vid annat tillfälle på en ”vaccinationsdag”.

 

Rekvisitioner skickas med hem till vårdnadshavare för tillstånd.

Tacksam för återlämnande av dessa med svar och påskrift snarast efter de delats ut.

 

Audionom genomför hörseltest under ÅK 1 läsåret.

 

 

Åk 2;

Kan ske under HT 17 eller VT 18

Kort hälsoundersökning, tillväxt, vb syn och rygg.

Erbjudande om mässling påssjuka och röda hund vaccination för de som ej tagit vaccinationen tidigare

– se ovan åk 1.

Hörseltest erbjudes om ej genomförd i åk 1.

Kontrollelever.

 

 

Åk 3;

Erbjudande om mässling påssjuka och röda hund vaccination för de som ej tagit vaccinationen tidigare

– se ovan åk 1.

Hörseltest erbjudes om ej genomförd i åk 1.

Kontrollelever.

 

 

Åk 4;

Kan ske under HT 17 eller VT 18

Individuellt hälsosamtal med elev.

Hälsouppgift ifylles av elev samt vårdnadshavare, vikt, längd, BMI, rygg, syn – kontroll av vaccinationsstatus.

Erbjudande om mässling påssjuka och röda hund vaccination för de som ej tagit vaccinationen tidigare

– se ovan åk 1.

Hörseltest erbjudes om ej genomförd i åk 1.

 

 

Åk 5; 

Kontrollelever.

 

 

 

Åk 6;

HT 17

Hälsosamtal/undersökning.

Erbjudande om HPV vaccination för flickor, vaccinationen ska ges med (minst) 6 månaders mellanrum.

Rekvisitioner skickas med hem till vårdnadshavare för tillstånd.

Tacksam för återlämnande av dessa med svar och påskrift snarast efter de delats ut.

Vaccinationstider kommer att lämnas så snart skolläkare gjort vaccinations ordination/plan för eleverna.

 

 

Åk 7;

Kontrollelever.

 

 

Åk 8;

Kan ske under HT 17 eller VT 18

Hälsosamtal, hälsodeklaration ifylles av elev samt vårdnadshavare.

Hälsoundersökning inkl färgseende.

Vaccinationserbjudande av difteri, stelkramp, kikhosta.

Rekvisitioner skickas med hem till vårdnadshavare för tillstånd.

Tacksam för återlämnande av dessa med svar och påskrift snarast efter de delats ut.

Vaccinationstider kommer att lämnas så snart skolläkare gjort vaccinations ordination/plan för eleverna.

 

 

Åk 9;

Kontrollelever.

 

 

Övrigt;

Har familjen pälsdjur?

Tänk på att tvätta händerna efter kontakt, många är allergiska!

Tänk på att allergen kan finnas kvar i kläderna.

 

 

Göteborgs Stad ;

Förbjudet med nötter, jordnötter mandel och sesam.

Det är förbjudet att ta in och att servera nötter, jordnötter, mandel och sesam i skolorna och förskolorna i Göteborg. Förbudet gäller alla lokaler, hela dygnet och alla veckans dagar. Detta för att nötter, jordnötter och sesam kan utlösa svåra och livshotande reaktioner hos den som har allergier. Risken att förväxla nötter med mandel i mald och hackad form är stor, därför gäller förbudet även mandel.

 

Skolsköterskemottagning;

Skolsköterska kommer i första hand att genomföra basprogram.

 

Du är välkommen att ringa när du vill och lämna meddelande med namn och telefonnummer,

jag ringer åter så snart som möjligt.

Mobilnummer 070 667 75 58.

 

Onsdag och torsdag är de dagar som skolsköterska mestadels finns på plats, dagar kan dock bytas ut.

 

 

 

Har Ditt barn behov av egenvård pga exv diabetes, allergier – överkänslighet eller annat –

boka då ett möte med ansvariga pedagoger där du som vårdnadshavare kan visa hur exv akutmedicinering hanteras. Det finns ett dokument som heter Egenvårdplan – Läkemedel som ska fyllas i av vårdnadshavare i samråd med ansvarig läkare för barnet och lämnas till ansvarig pedagog på skolan.

Barnet kan ha medicinen i sin ryggsäck/väska – eller i skåp på skolan – tillsammans med informationen.

Denna information bör även finnas i skåp/låda/pärm i klassrum, lärarrum, gymnastiksal, skolsköterskemottagning samt i skolkök och vid utflykter.

All personal inklusive vikarier ska veta vilka barn som har egenvårdsmedicinering samt var medicin förvaras och information runt hantering av denna.

Foto ska finnas på dokumentet.

Egenvårdsdokument förnyas minst en gång per år.

Vårdnadshavare ska kontrollera att mediciner ej är utgångna i tid.

 

Margareta Svenungsson

Skolsköterska

Martinaskolan

 

 

 

 

 

AffischFörbjudet med nötter, jordnötter mandel och sesam.

<http://goteborg.se/wps/wcm/connect/c42409df-89cf-4b3b-84dd-69baf069cfdf/N%C3%B6tallergi+skola+och+f%C3%B6rskola+affisch+2016.pdf?MOD=AJPERES>