Klagomålshantering Martinaskolan, Martinaskolans fritidshem och Lill-Martina

Fyll i formuläret för att skicka ett anonymt klagomål. Namn och e-postadress är frivilligt.

Ditt namn (Valfritt)

Din e-post (Valfritt)

Ditt klagomål/dina synpunkter

Alla klagomål skall tas på allvar och vägas mot laglig grund och våra styrdokument.

När klagomål inkommer

När en lärare, förskollärare eller personal i den övriga verksamheten tar emot ett klagomål skriftligt skall det utredas skyndsamt och återkoppling skall ske snarast. Om den som har ett klagomål önskar vara anonym kan ingen återkoppling ske – klagomålet skall dokumenteras och utredas på samma vis som ett klagomål från en icke anonym person.

Vid muntliga klagomål uppmanas den som inkommer med klagomålet att inkomma med det skriftligt – såvida läraren/personalen inte upplever att det är något som kan lösas på plats. Vid skriftliga klagomål dokumenteras klagomålet, utredningen och svaret.

Alla klagomål skall skyndsamt överlämnas till rektor och huvudman. Styrelseordförande Beata Agarius Berntsson tar emot klagomålen för huvudmannen.

När klagomål inkommer till rektor/fritidschef/förskolechef utreder denne klagomålet på samma  sätt som ovan. Klagomålet, utredningen och svaret dokumenteras. Alla klagomål skall skyndsamt överlämnas till huvudmannen. Styrelseordförande Beata Agarius Berntsson tar emot klagomålen för huvudmannen.

Samma förfarande gäller när ett klagomål inkommer till huvudmannen.

Akuta ärenden utreds omedelbart emedan icke akuta ärenden tas på kommande styrelsemöte.

Martinaskolan på Facebook